Strefy Inwestycyjne / Innowacje / Dotacje UE / Ulgi.

Strefy Inwestycyjne / Innowacje / Dotacje UE / Ulgi.

Cała Polska – strefą inwestycyjną.

Kompleksowo opracowuję projekty inwestycyjne realizowane w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Prowadzę kompleksową obsługę przygotowania strefy pod inwestycja, przygotowania wniosków, biznes-panów, uzgodnień i negocjacji, wdrożenia i rozliczeń zrealizowanych inwestycji. Źródłem wsparcia i ulg podatkowych jest program inwestycyjny realizowany w ramach Polskiej Strefy Inwestycyjnej.

Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku znowelizowano instrument zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) dla przedsiębiorców będący jedną z form regionalnej pomocy publicznej. Nowa ustawa umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z podatku na obszarze całej Polski, przez firmy realizujące nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych. Jednocześnie dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) pozostają w mocy maksymalnie do końca 2026 roku.

Innowacje to sukces.

Innowacje, są warunkiem rozwoju każdego przedsiębiorstwa i budowania silnej pozycji konkurencyjnej oraz kreowanie jego indywidualizmu i pozytywnego wizerunku.

Ma to szczególne znaczenie w dzisiejszych czasach, dużego nasyceniu rynku szybkim przepływie i łatwym dostępie do informacji. Innowacje to przede wszystkim nowe rozwiązania mające wpływ na zwiększenie dochodowości i efektywności prowadzonej działalności, promowane i doceniane w procesach pozyskania dofinansowania z UE.

W zdecydowanej większości zrealizowanych projektach komercyjnych główną rolę odgrywały innowacje, każdorazowo eksponowały one indywidualny charakter projektu, zwiększały potencjał przedsiębiorstwa i w efekcie zwiększały jego przewagę konkurencyjną.

Fundusze UE.

Dotychczas koordynowałem i pozyskałem dofinansowanie z UE do kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych, łącznie na kwotę ponad 100 mln zł. bezzwrotnych dotacji.

Doświadczenie w przedmiocie pozyskiwania i wdrażania projektów dofinansowanych ze środków pomocowych zdobywam począwszy od okresu przedakcesyjnego, gdy Polska była jeszcze kandydatem na członka Wspólnoty Europejskiej. Pierwsze projekty inwestycyjne dofinansowane ze środków UE były zrealizowane w ramach Programów Phare 2001, następnie z regionalnych i krajowych programów strukturalnych i operacyjnych UE.

Prowadzone przez wiele lat wykłady na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu są połączeniem praktyki i doświadczenia studentów, wcześniejszych absolwentów uczelni wyższych, w wielu przypadkach doświadczonych managerów, osób pełniących wysokie funkcje publiczne i specjalistów z różnych branż, które każdorazowo ubogacały prowadzone zajęcia.

Ulgi lokalne i B+R.

Od 2016 r. w Polsce przedsiębiorstwa prowadzące działalność badawczo-rozwojową mogą korzystać z ulgi na działalność B+R. Główny problemem i ograniczenia w ich wykorzystaniu to brak pewności czy prowadzona przez przedsiębiorcę działalność kwalifikuje się jako badania i rozwój. Dostosowanie działalności B+R do wymogów Ustawy warunkuje prawidłowe ich wyodrębnienie i ewidencjonowanie, a w konsekwencji bezpieczne skorzystanie z ulg.

W praktyce, każde przedsiębiorstwo, które rozwija własne produkty i pracuje nad polepszeniem ich funkcjonalności w oparciu o dostępne i nowe technologie prowadzi taką działalność. Nie koniecznie muszą być to rozwiązania mające znamiona przełomowości na rynku i innowacyjności w skali świata. Ważne, aby na potrzeby ulg podatkowych i kontroli urzędów skarbowych móc wykazać zasadność, transparentność i realizację kosztów B+R.

W uproszczeniu zasadą jest dwukrotne wykazywanie kosztów związanych z ulgą badawczo-rozwojową (B+R), istotne jest aby prace B+R prowadzić, właściwie je dokumentować i wyodrębnić w ewidencji księgowej oraz rzeczowo uargumentować związane z nimi koszty.

Treści zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią jakiejkolwiek porady, w tym prawnej i/lub inwestycyjnej krecki.pl nie są też ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a wyłącznie próbą przybliżenia czytelnikowi zaprezentowanej tematyki oraz roboczą formą zaprezentowania przykładowego zakresu współpracy z potencjalnym kontrahentem. Warunki i zakres współpracy uzgadniane są każdorazowo w formie indywidualnej umowy.