Restrukturyzacja.

Restrukturyzacja.

Licencja.

Doradca Restrukturyzacyjny – licencja Ministerstwa Sprawiedliwości nr 1064

Licencja – kliknij tutaj

Licencja stanowi uprawnienia m.in. do pełnienia funkcji doradcy Restrukturyzacyjnego w postępowaniach sądowych i pozasądowych, pełnienia funkcji nadzorcy lub zarządcy sądowego.

Porady prawne.

Licencja uprawnia do udzielania porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

Doświadczenie i osiągnięcia.

Zdobyte doświadczenie w ramach prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych, w okresie blisko 10 lat przed wejściem w życie nowej Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne, prowadzenie postępowań naprawczych w podmiotach różnej wielkości o statusie MŚP oraz projektów dużych przedsiębiorstw, w tym grup kapitałowych zatrudniających na stałe kilka tysięcy pracowników, o kilkuset milionowych sumach bilansowych i obrotach na poziomie ca miliarda złotych i zobowiązaniach na poziomie kilkuset milionów złotych – w nieodosobnionych przypadkach, pod warunkiem dużej determinacji kadry zarządzającej i właścicielskiej oraz transparentności procesów zarządczych umożliwia przeprowadzenie w ramach przedsiębiorstwa procesów naprawczych bez konieczności przeprowadzenia sformalizowanych postępowań sądowych wg. procedur ustawowych i pod nadzorem Sądów Gospodarczych.

Negocjacje.

Proces restrukturyzacji obejmuje uczestnictwo w mediacjach pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami, świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością oraz wsparcie w negocjacjach z wierzycielami oraz przy zawieraniu kontraktów w toku postępowania sanacyjnego.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez przeprowadzenie działań mających na celu uzdrowienie przede wszystkim sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Przyczyny kryzysu.

Kryzys w firmie może mieć różne przyczyny. Jednak odpowiedzialność za nierozwiązane problemy najczęściej obciąża kadrę zarządzającą oraz majątek i dorobek życia właścicieli. Problem jest również bolesny dla wierzycieli przedsiębiorstwa.

Największym niedopatrzeniem przedsiębiorców jest odwlekanie wprowadzenia zmian restrukturyzacyjnych. Zbyt późne wprowadzenie zarządzania kryzysowego stopniowo ogranicza  skuteczne i sprawne możliwości wypracowania efektywnych mechanizmów restrukturyzacyjnych pozwalających na uniknięcie głębokiej zapaści finansowej Przedsiębiorstwa.

Skrócenie tego okresu jest kluczowe i niejednokrotnie warunkuje możliwość opracowania  skutecznego postępowania naprawczego oraz wdrożenia efektywnego planu restrukturyzacji podmiotu, bez konieczności jego głębokiej i bolesnej restrukturyzacji: znaczących redukcji zatrudnienia, strat finansowych dla przedsiębiorstw i ich właścicieli.

Lokalne błędy.

W Polsce nadal funkcjonuje przeświadczenie, że proces restrukturyzacyjny jak również upadłościowy to przyznanie się do porażki, nieudolności i niekompetencji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Nic bardziej mylnego. Każda działalność gospodarcza jest obarczona ryzykiem zarówno w obszarze mikroekonomicznym jak i makroekonomicznym, czyli warunków często od nas niezależnych, trendów gospodarczych, politycznych i społeczno-ekonomicznych.

Zjawisko to, jak również dotychczas skomplikowane i złożone i nieskuteczne procedury sądowe, sprawiają, że liczba przedsiębiorców decydujących się na procesy naprawcze, w tym ramach upadłości układowej w Polsce jest jedną z najniższych w Europie. Z raportu przygotowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju wynika, że postępowań tych jest w Polsce o kilkakrotnie do kilkunastokrotnie mniej niż nawet w znacznie mniejszych państwach takich jak Holandia, Szwajcaria, czy nawet niewielka Belgia.

W efekcie zaniechania lub unikania procesów naprawczych wielu z naszych rodzimych przedsiębiorców nie daje sobie szans i docelowo nie ma możliwości powrotu do rynkowego biznesu, przechodząc do szarej strefy i często przez wiele lat borykając się z roszczeniami wierzycieli reprezentowanych przez komorników i firmy windykacyjne.

Przyszłość.

W krajach wysokorozwiniętych procedury restrukturyzacyjne i naprawcze, a w ostateczności upadłościowe to jeden z elementów zasad wolnego rynku i zwyczajowej gry rynkowej.  W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w USA, Niemczech, czy Francji firmy które przeszły procedurę restrukturyzacyjną, w tym upadłości układowej i nadal funkcjonują, są nawet w lepszej kondycji finansowej, niż te, które nie mają takiego doświadczenia.

Im wcześniej zostanie podjęta decyzja o wprowadzeniu procesów zarządzania kryzysowego, tym większe są szanse na jego uratowanie, pokonanie problemów, a nawet wzrost.

Pozwoli to uniknąć wielu powszechnych błędów, zwyczajowego „wykrwawiania” się przedsiębiorców, dodatkowego i nierozwiązującego długoterminowych problemów zadłużania się, spłacania długu długiem oraz utrudniającego w przyszłości restrukturyzację nierozważnego obciążania majątku zabezpieczeniami na rzecz starych i kolejnych, nowych wierzycieli.

Na zarządzie przedsiębiorstwa ciąży odpowiedzialność za kondycję firmy i tylko podjęcie niezwłocznych, i odpowiedzialnych działań może uchronić ich przed negatywnymi skutkami kryzysu.

Na kryzys w przedsiębiorstwie należy spojrzeć inaczej. Kryzys — to szansa na wprowadzenie głębokich zmian. Im wcześniej zostaną trafnie zidentyfikowane przyczyny kryzysu i wytyczone kierunki skutecznych działań, tym szybciej kryzys będzie momentem zwrotnym w działalności Przedsiębiorstwa. I w pierwszym etapie porażka może stać się motorem napędowym do wdrożenia zmian i sukcesu w przyszłości.

Nawet znacząco zadłużone podmioty, mające realny plan naprawczy, przy umiejętnym zarządzaniu i ochronie zapewnionej procedurą sądową mają szanse na odzyskanie sprawności zarządzania. Wsparcie niezależnego i obiektywnego zarządcy kryzysowego pozwala na spojrzenie na problemy kryzysu niejako z boku, identyfikację jego przyczyn, ocenę słabych i mocnych stron biznesu jego szans i zagrożeń oraz wytyczenie drogowskazu właściwych działań warunkujących możliwie szybkie wdrożenie procesu zmian.

Nowe prawo.

Począwszy od 1 stycznia 2016 roku weszły w życie nowe przepisy Prawo Restrukturyzacyjne, które zapewnia poprawę uwarunkowań legislacyjnych oraz wprowadza dodatkowe, dotychczas niewystępujące w ustawodawstwie w Polsce możliwości przeprowadzenia czterech typów procesów restrukturyzacyjnych, w tym:

 • Postępowanie o zatwierdzenie układu *
  • umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu
 • Przyspieszone postępowanie układowe *
  • umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie
 • Postępowanie układowe *
  • umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności
 • Postępowanie sanacyjne
  • łac. sanatio, „uzdrowienie” umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.
   Działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

* może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem

Uprawnienia.

Doradca Restrukturyzacyjny w ramach posiadanej licencji i w oparciu o uprawnienia wynikające z Ustawy z dnia 15 czerwca 2007r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego jest uprawniona do wykonywania czynności:

 • nadzorcy i zarządcy na podstawie Ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
 • syndyka na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
 • zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy na podstawie Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)

Posiadam obowiązkowe ubezpieczenie OC w ramach licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

Treści zamieszczone na niniejszej stronie, krecki.pl nie stanowią jakiejkolwiek porady, w tym prawnej i/lub inwestycyjnej, nie są też ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a wyłącznie próbą przybliżenia czytelnikowi zaprezentowanej tematyki oraz roboczą formą zaprezentowania przykładowego zakresu współpracy z potencjalnym kontrahentem. Warunki i zakres współpracy uzgadniane są każdorazowo w formie indywidualnej umowy.