Finansowanie inwestycji.

Finansowanie inwestycji.

Kontrahenci.

Klienci to managerowie, kadra finansowo-księgowa przedsiębiorstw i instytucji chcący wykorzystać moje wieloletnie doświadczenie, dające możliwość prawidłowego przygotowania podmiotu do najbardziej skomplikowanych inwestycji.

Współpraca, w efekcie umożliwia pozyskanie finansowania dłużnego, jego wariantowości oraz wypracowania z instytucjami finansowymi i inwestorami korzystnych warunków cenowych i pozostałych kowenantów, w tym akceptowalnych zabezpieczeń.

Doświadczenie i osiągnięcia.

Wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas blisko 13 letniej pracy w największych bankach w Polsce, pełnienie funkcji managerskich, od inspektora, analityka kredytowego, kierownika pionów obsługi biznesowej i naczelnika wydziału kredytów, w tym dwa lata wydziału restrukturyzacji i windykacji, które ułatwia zrozumienie stanowiska i oczekiwań instytucji finansujących, prowadzenie merytorycznych negocjacji, zabezpieczających interesy Klientów i zapewnienie uzyskania korzystnych warunków cenowych, zabezpieczeń i pozostałych warunków.

Pozyskanie finansowania dla ponad 170 projektów łącznie na kwotą przekraczającą 1 mld zł. oraz bezzwrotnego dofinansowania z UE na poziomie przekraczającym 100 mln zł., tworzenia Centrów Zaawansowanych Technologii, Ośrodków B+R oraz wdrażania biznes planów i opracowanych autorskich aktywnych modeli finansowych, zaspokajających indywidualne potrzeby projektów.

Know How = sukces.

Na potrzeby większości projektów, pozyskanie finansowania wymaga opracowania aktywnego modelu finansowego, dedykowanego indywidualnie dla przedsiębiorstwa lub instytucji, uwzględniającego wszystkie istotne obszary prowadzonej działalności, analizę źródeł przychodów, kontraktów i/lub zleceń, weryfikacji i opracowania kalkulacji, harmonogramów rzeczowo-finansowych uwzględniających proces inwestycyjny, terminy, dostępność zasobów technicznych, zasobów ludzkich, źródeł finansowania, zabezpieczeń (negocjacji i ich zmian, w tym w ramach konsolidacji lub spłaty zadłużenia), terminów aplikowania, oceny i podpisania umów na dofinansowanie projektów w ramach programów pomocowych krajowych i z UE.

Projekty te wielokrotnie wymagają weryfikacji efektywności struktury organizacyjnej podmiotów, weryfikacji zasadności i ekonomiki kosztów, procesów produkcyjnych i świadczonych usług, źródeł i łańcuchów dostaw, logistyki, procesów sprzedaży i reklamacji, efektywności serwisu i jakości obsługi klienta.

Dlaczego aktywny model biznesowy.

Opracowanie dedykowanego aktywnego modelu finansowego umożliwia wiarygodną i rzeczową ocenę ekonomiki planów inwestycyjnych, podjęcie właściwych i optymalnych decyzji przez piony inwestycyjne i managerów przedsiębiorstw.

Aktywny model finansowy, powiązany formułami logicznymi, umożliwia przygotowanie biznes planu planowanego projektu inwestycyjnego i badanie jego wrażliwości poprzez wprowadzenie zmiennych, w tym danych z kalkulacji, kontraktów, zdolności produkcyjnych, outsourcingu, kosztów stałych i zmiennych, analizy kosztów rodzajowych, dyskonta strumieni pieniężnych (NPV), wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji (IRR).

Przede wszystkim model ten umożliwia managerowi i analitykom instytucji finansowych wariantową ocenę wrażliwości projektu, identyfikację wąskich gardeł, ocenę słabych i silnych stron, szans i zagrożeń oraz potwierdzenie posiadania zdolności kredytowej.

Aktywny model finansowy, przygotowany według międzynarodowych standardów w formie bilansu i rachunku zysków i strat, przepływów finansowych, analizy wskaźnikowej, wykresów, tabel finansowych, harmonogramów ilościowych i kosztów zatrudnienia (wg. zoptymalizowanych obszarów działalności i struktur organizacyjnych) – z uwagi na moje doświadczenie wymaga minimalnego zaangażowania poszczególnych komórek organizacyjnych, w większości jedynie udostępnienia danych źródłowych i ograniczonych do minimum uzgodnień i konsultacji, a posiadane autorskie aktywne modele finansowe wymagają w większości przypadków wg. branży modułowego ich zastosowania oraz dostosowania do indywidualnej specyfiki przedsiębiorstwa.

Aktywny model finansowy udostępniany jest klientom w ramach licencji niewyłącznej, nieprzenoszalnej i niezbywalnej – do wykorzystania wyłącznie w ramach przedmiotu współpracy określonego indywidualnie w umowie.

Treści zamieszczone na niniejszej stronie krecki.pl nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a wyłącznie roboczą formą zaprezentowania przykładowego zakresu współpracy z potencjalnym kontrahentem. Warunki i zakres współpracy uzgadniane są każdorazowo w formie indywidualnej umowy.