Porady prawne i mediacje.

Porady prawne i mediacje.

Porady prawne.

Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości jest wpisane w czynności licencjonowanego Doradcy Restrukturyzacyjnego.

Mediacje.

Uczestniczymy w mediacjach pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami.
Świadczymy usługi doradcze dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością.
Zapewniamy wsparcie w negocjacjach z wierzycielami oraz przy zawieraniu kontraktów w toku postępowania sanacyjnego.

Upadłość konsumencka.

LICENCJA
Doradca Restrukturyzacyjny – licencja Ministerstwa Sprawiedliwości nr 1064

Licencja – kliknij tutaj

PORADY PRAWNE
Indywidualne porady prawne dla zadłużonych, ocena możliwości zrestrukturyzowania długów i negocjacji z wierzycielami.

WNIOSKI O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ
Przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wraz z obsługą proceduralną i reprezentacją w toku postępowania sądowego.

UPRAWNIENIA
Licencja stanowi uprawnienia do pełnienia między innymi funkcji doradcy restrukturyzacyjnego lub syndyka, w tym w ramach upadłości konsumenckiej.

Zdobyte doświadczenie w ramach postępowań upadłości konsumenckiej umożliwia obiektywną ocenę sytuacji finansowej Dłużnika, wytyczenie optymalnych i uzasadnionych kierunków poprawy sytuacji Dłużnika, negocjacji z wierzycielami w tym mających na celu podpisanie obopólnie korzystnych ugód w kierunku uniknięcia konieczności ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

W ostateczności przygotowywany jest wniosek o ogłoszenie upadłości Konsumenckiej, a posiadane kwalifikacje zawodowe umożliwiają należytą reprezentację w ramach prowadzonych postępowań sądowych.

ZASADA DRUGIEJ SZANSY
Aktualne przepisy Prawa Upadłościowego, w uzasadnionych przypadkach umożliwiają umorzenie całości zobowiązań (oddłużenie). Ustawa stwarza takie osobom fizycznym. Obecnie obowiązujące stosunkowo liberalne przepisy prawa pozwalają na szerokie zastosowanie procedury oddłużeniowej.
Dla wielu konsumentów, którzy popadli w tarapaty finansowe, choćby na skutek choroby, utratę pracy, wzrostu zadłużenia na skutek zmiany kursu walut (kredyty walutowe), poręczenia za długi osób trzecich, złej inwestycji lub sytuacji życiowej – przeprowadzenie postępowania upadłościowego jest jedynym sposobem na uwolnienie się od spirali zadłużenia, zajęć egzekucyjnych oraz działań firm windykacyjnych.

Oddłużenie daje możliwość drugiej szansy, powrotu do „normalnego” i godnego życia, do którego z założenia ustawodawcy każdy człowiek ma prawo. Ustawodawca nie przewiduje możliwości skorzystania z dobrodziejstwa oddłużenia dla określonych sytuacji dłużników, w tym działających z zamiarem pokrzywdzenia wierzycieli, podających we wniosku o ogłoszenie upadłości nieprawdziwe dane, w tym w ukrywających dochody i/lub majątek podlegający likwidacji w ramach postępowania upadłościowego.

W przypadku Konsumentów znajdujących się faktycznie w trudnej sytuacji życiowej, bytowej, zdrowotnej i finansowej, którzy nie posiadają dochodów i możliwości zarobkowania umożliwiające dokonanie choćby częściowej spłaty wierzycieli – Sąd dysponuje prawem umorzenia całości zobowiązań Upadłego bez ustalania planu spłaty.

Drugim trybem oddłużenia jest ustalenie w ramach postępowania upadłości konsumenckiej planu spłaty pod warunkiem wykonania przez Upadłego określonych w planie obowiązków, umożliwia wydanie przez Sądy postanowień o stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu zobowiązań Upadłego – powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku planu spłaty wierzycieli (art. 49121PrUp).

OGRANICZENIA
Ustawodawca dodatkowo przewiduje wyłączenia dotyczące możliwości umorzenia zobowiązań, w tym m.in. o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tyt. odszkodowania za wywołanie choroby i etc.

Posiadam obowiązkowe ubezpieczenie OC w ramach licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

Zabezpieczenie przyszłości.

Obowiązujące przepisy prawne umożliwiają zabezpieczenie przyszłości firmy i pracowników poprzez ustanowienie zarządcy sukcesyjnego.

Pomożemy przygotowanie procesu zmian od strony prawnej i zarządczej, dokonamy analizy potencjału Przedsiębiorstwa, aktualnych i planowanych kontraktów.

Zaproponujemy wariantowy model sukcesji uwzględniający rolę obecnych zasobów kadrowych, w tym udział w zarządzie poszczególnych członków rodziny.

W CEIDG jest aktualnie zarejestrowanych ok 230 tys. przedsiębiorców którzy ukończyli 65 rok życia. Ustawodawca przewidział możliwość przeprowadzenia procedur aby z chwilą odejścia ich właścicieli ich firma nie przestała istnieć.

W firmach zarejestrowanych w CEIDG pracownicy nie stracą pracy, firma zachowa NIP, dostęp do kont bankowych, koncesje i zezwolenia oraz kontrakty.

Ważnym aspektem jest właściwe przygotowanie przedsiębiorstwa i przeprowadzenie procedur prawnych jak również przygotowanie firmy i jej wsparcie w początkowym okresie od zaistniałych zmian.

W oparciu o zdobyte doświadczenie ograniczymy ryzyka w okresie zmian w obszarach formalnych i działaniach operacyjnych Przedsiębiorstwa.

Treści zamieszczone na niniejszej stronie, krecki.pl nie stanowią jakiejkolwiek porady, w tym prawnej i/lub inwestycyjnej, nie są też ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a wyłącznie próbą przybliżenia czytelnikowi zaprezentowanej tematyki oraz roboczą formą zaprezentowania przykładowego zakresu współpracy z potencjalnym kontrahentem. Warunki i zakres współpracy uzgadniane są każdorazowo w formie indywidualnej umowy.