Aktywne modele finansowe.

Aktywne modele finansowe.

Know How.

Aktywny model finansowy, z zasady przygotowywany jest według międzynarodowych standardów i dostosowywany jest każdorazowo do oczekiwań partnera projektu i instytucji finansujących i/lub inwestora branżowego i/lub inwestora finansowego. Model jest również narzędziem zarządzania projektem, jego wdrożenia, możliwości pomiaru wahań / różnic efektów in plus/in minus od przyjętych w projekcie założeń. Porównywanie wyników / efektów projektu w poszczególnych okresach czasowych i na poziomie określonych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa umożliwia identyfikowanie zmian i zagrożeń poszczególnych procesów gospodarczych, w tym źródeł przychodów i powiązanych z nimi kosztów ich uzyskania.

Na podstawie odrębnych uzgodnień przewiduje się możliwość indywidualnych uzgodnień księgowych, analizę planu kont pod i ukierunkowanie księgowości w kierunku tzw. księgowości zarządczej, opracowanie wraz z właścicielem programów księgowych lub opracowanie tzw. nakładek do których zachowuje prawa autor, a kontrahent uzyskuje licencje na ich wykorzystanie. Narzędzia te umożliwiają automatyczne i półautomatyczne (po wprowadzeniu części danych) generowanie pożądanych raportów okresowych dających informacje zarządczą.

Prawa autorskie.

Aktywne modele biznesowe/finansowe przygotowywane w excel lub w formie aplikacji stanowią własność autora, są niezbędnym narzędziem opracowania projektów wymagających wnikliwej diagnozy zasobów przedsiębiorstwa, analizy potencjału biznesowego, weryfikacji planów rozwojowych, zdolności inwestycyjnych, dywersyfikacji zabezpieczeń oraz określenia optymalnych ekonomicznie źródeł finansowania.

Aktywny model finansowy przygotowywany jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa i instytucji. Model ten uwzględnia zidentyfikowane kluczowe obszary prowadzonej działalności, obejmuje analizę źródeł przychodów, weryfikację kontraktów i/lub zleceń, weryfikację i opracowanie kalkulacji, wariantowo harmonogramów rzeczowo-finansowych uwzględniających proces inwestycyjny, terminy, dostępność zasobów przedsiębiorstwa, w tym zasobów technicznych i kadrowych, źródeł finansowania, zabezpieczeń oraz dofinansowania projektów w ramach programów pomocowych krajowych i z UE.

W ramach przygotowania aktywnych modeli biznesowych i finansowych możliwa jest weryfikacja efektywności struktury organizacyjnej Zleceniodawcy, weryfikacja zasadności i ekonomiki kosztów, miejsc ich powstawania wg. MPK, procesów produkcyjnych, źródeł i łańcuchów dostaw, diagnozy efektywności działów handlowych, audytu procesów reklamacji, serwisu i jakości obsługi klienta.
Aktywny model finansowy umożliwia dokonanie obiektywnej oceny opłacalności i przewidywanych efektów planów rozwojowych Zleceniodawcy, ułatwia podjęcie decyzji przez managerów przedsiębiorstw, co do zakresu całości lub poszczególnych etapów i zakresów inwestycji.

Aktywny model biznesowy/finansowy, powiązany formułami logicznymi, umożliwia przygotowanie biznes planu planowanego projektu inwestycyjnego, badanie jego wrażliwości.

Opór przed nieznanym.

Zmiany w ramach księgowości zarządczej, często budzą sprzeciw w służbach księgowych w przedsiębiorstwie, wzbudzając niepokój związany z oczekiwanym, znacznym zwiększeniem nakładu pracy i wzrostem liczby kont analitycznych i księgowań. Z doświadczenia obawy te, już po kilku okresach sprawozdawczych, kiedy to uda się doprowadzić system księgowości zarządczej do poziomu tzw. użyteczności – często są wygórowane i przesadzone, a ewentualne dodatkowe koszty – czynności księgowe zazwyczaj niewspółmierne z efektami i zwiększonym komfortem managera, umożliwiającym podejmowanie, bardziej przemyślanych i słusznych decyzji zarządczych mających wpływ na poprawę wzrost odpowiedzialnego zarządzania i efektywności gospodarczej wypracowanej w dochodach, płynności finansowej oraz ograniczeniu ryzyka w wielu obszarach działalności.

Warunkiem uzyskania oczekiwanych efektów jest nie tylko wdrożenie systemów zarządczych, możliwości raportowania, ale umiejętność weryfikacji i oceny uzyskanych informacji oraz kontynuowanie procesów nie tylko do osiągnięcia krótkoterminowych celów np. pokonania sytuacji kryzysowych i/lub zakończenia procesów restrukturyzacji.

Błędy zarządcze.

Niestety odnotowano przypadki, gdy po pokonaniu problemów manager, przy namowie księgowego odstępował od wypracowanego modelu zarządzania, w konsekwencji niejako usypiając czujność i doprowadzając po czasie do kolejnego i nawet głębszego kryzysu.

Przykłady tych sytuacji, ku przestrodze zaprezentowano w zakładce przykłady projektów.

Aktywny model biznesowy, w części finansowej udostępniany jest klientom w ramach licencji niewyłącznej, nieprzenoszalnej i niezbywalnej, Zleceniobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie modelu wyłącznie w ramach przedmiotu współpracy określonego indywidualnie w umowie.

Treści zamieszczone na niniejszej stronie krecki.pl nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a wyłącznie roboczą formą zaprezentowania przykładowego zakresu współpracy z potencjalnym kontrahentem. Warunki i zakres współpracy uzgadniane są każdorazowo w formie indywidualnej umowy.