Diagnoza i strategia rozwoju przedsiębiorstw.

Diagnoza i strategia rozwoju przedsiębiorstw.

Inwentaryzacja zasobów.

Odpowiednio przygotowana strategia obejmująca zidentyfikowanie mocnych stron, szans i zagrożeń dla przedsiębiorstwa umożliwia jasne określenie strategii, wskazanie narzędzi oraz kierunków prowadzonej działalności, umożliwiające budowanie przewagi konkurencyjnej i skuteczny rozwój.

Działania te mają szczególne znaczenie w obecnych czasach, przy dostępie do dużej ilości informacji, przepływu dóbr, zmieniających się realiów rynkowych, na które wpływ mają coraz częściej zaawansowane technologie i coraz częściej również osiągnięcia techniczne oparte na robotyzacji i automatyzacji procesów produkcyjnych oraz sztucznej inteligencji.

Wiarygodność.

Firmy przewidujące wariantowe okoliczności zmian i dostosowujące się do zmieniających się realiów rynkowych planują swoją działalność w oparciu o przemyślaną i wypracowaną, często unikatową strategię rozwoju, budując odporność w obliczu zmiennych, często od nich bezpośrednio niezależnych.

Ważne jest, aby podczas wypracowania i/lub weryfikacji strategii uczestniczyli specjaliści, którzy w obiektywny sposób ocenią wytyczone kierunki rozwoju oraz w oparciu o doświadczenie i dane branżowe przyczynią się do wypracowania strategii będących odpowiedzią na wyzwania stawiane przez rynek.

Efektywność.

Umiejętności budżetowania inwestycji, kapitałów, optymalizacja kosztów, analiza efektywności i źródeł finansowania umożliwia zrównoważony i dalszy dynamiczny rozwój, poszerzenie rynków zbytu w tym bezpieczniejszą ekspansję na rynki zagraniczne.

W diagnozie i przy wypracowaniu strategii rozwoju podmiotów należy uwzględnić doświadczenie w procesach inwestycyjnych, zmiany organizacyjne, możliwe fuzje i przejęcia, które w ramach akwizycji stwarzają alternatywy i wskazują możliwe kierunki dalszego rozwoju.

Każda firma jest narażona na szereg obszarów ryzyka, uzależnionych od wielu czynników, w tym zasobów przedsiębiorstwa, stopnia zadłużenia, branży, zmiany warunków makroekonomicznych, działań konkurencyjnych, fazy cyklu życia produktów, uczciwości kontrahentów i wielu innych.

Zaangażowanie.

Warunkiem zaś powodzenia przedsiębiorstwa jest zaangażowane managerów w procesy zarządcze, kompetencje zarządcze, monitorowanie procesów zarządczych, czujność na zagrożenia i zmiany oraz elastyczność, szybkość i trafność podejmowanych decyzji.

Choć zwyczajowym przeświadczeniem managerów, że zaistniałe problemy i niewykorzystane szanse wynikają z przyczyn od nich niezależnych, każdorazowo część problemów w przedsiębiorstwach zaistniało wskutek ich błędów i niewłaściwych procesów zarządczych.

Przykładowo, gdy kontrahent nie zapłaci, pomimo dostarczenia mu wysokiej jakości produktu i/lub usługi, poniesienia kosztów pracowniczych, bezpośrednio kosztów wytworzenia i etc. – straconą należność można było w większości sytuacji ubezpieczyć korzystając z oferty wyspecjalizowanych w tym zakresie firm, lub zwyczajnie zakończyć współpracę z kontrahentem, dokonać zmian strategii dostaw i zbytu, zdywersyfikować działalność lub kooperować w ramach poszczególnych kontraktów.

W większości przypadków wszystkich rodzajów ryzyka żadna firma nie jest w stanie zidentyfikować i zniwelować do zera, można natomiast podjąć działania i decyzje w kierunku budowania stabilnego biznesu i przyczynić się do świadomego budowania przewagi konkurencyjnej.

Treści zamieszczone na niniejszej stronie, krecki.pl nie stanowią jakiejkolwiek porady, w tym prawnej i/lub inwestycyjnej, nie są też ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a wyłącznie próbą przybliżenia czytelnikowi zaprezentowanej tematyki oraz roboczą formą zaprezentowania przykładowego zakresu współpracy z potencjalnym kontrahentem. Warunki i zakres współpracy uzgadniane są każdorazowo w formie indywidualnej umowy.