Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Jarosław Kręcki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Jarosław Kręcki w Poznaniu 61-730 Poznań, ul. Młyńska 12/11, NIP 7641205811

Sposób kontaktu

 • listownie na adres: ul. Młyńska 12/11, 61-730 Poznań
 • przez e-mail: biuro@krecki.pl
 • telefonicznie pod numerem: +48 61 307 22 77 lub +48 793 777 083

Dane osobowe czym są i na czym polega ich przetwarzanie

Są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Taką definicję znajdziesz w art. 4 pkt. 1) RODO1. Jako mój Klient jesteś osobą zidentyfikowaną. Zawierając umowę przekażesz mi swoje imię i nazwisko, adres pocztowy czy e-mail, numer telefonu i zapewne jeszcze szereg innych, dotyczących zlecenia, które będę realizował na Twoją rzecz.

Przetwarzanie danych osobowych to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Taka definicja znajduje się w art. 4 pkt. 2) RODO. Dane, które mi przekażesz będę przechowywać, zarówno w wersji papierowej (jeśli dostarczysz mi dokumenty w tej formie) oraz elektronicznej. Prowadząc z Tobą korespondencję elektroniczną, będę przechowywać skany pism i dokumentów w Twojej sprawie. Posługując się mailem, przekażę Twoje dane swojemu dostawcy usług hostingowych (zostaną zapisane na jego serwerze). Wystawiając Ci fakturę, Twoje dane w niej zawarte trafią do mojego księgowego. Twój numer telefonu pojawi się w rejestrze połączeń mojego telefonu.

Po określonym czasie dane te ulegną archiwizacji, a później usunięciu. Na tym polega przetwarzanie Twoich danych osobowych. Są to procesy, z którymi mamy do czynienia w każdym dniu, warunkują one świadczenie przeze mnie usług na Twoją rzecz i udzielnie Tobie pomocy prawnej w ramach moich kompetencji zawodowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Tobie prawo mieć kontrolę nad Twoimi danymi.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Będę przetwarzać Twoje dane osobowe, aby wykonywać dla Ciebie usługi w zakresie świadczenia na Twoją rzecz usług znajdujących się w ofercie mojej firmy lub w związku z czynnościami podjętymi na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy. Podstawą przetwarzania danych jest tej sytuacji przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Nie masz obowiązku w tym celu udzielić żadnej dodatkowej zgody. Po prostu, z faktu, że wykonuję zawartą z Tobą umowę, albo że prowadzimy rozmowy, negocjacje w sprawie zawarcia takiej umowy (za pomocą elektronicznego formularza, pytasz mnie, czy mogę się podjąć świadczenia usług na Twoją rzecz, opisujesz swój problem, pytasz o koszty) wynika moje prawo do przetwarzania Twoich danych. Po zakończeniu świadczenia usług, będę przechowywać Twoje dane przez okres maksymalnie 10 lat, ponieważ tak nakazuje mi ustawa z dnia 15 czerwca 2007r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, którą posiadam.
W takiej sytuacji, podstawą ich przetwarzania jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Po prostu przepisy prawa nakazują mi przetwarzać (przechowywanie to też przetwarzanie) Twoje dane przez pewien czas. Następnie, będę przechowywać Twoje dane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach tzw. prawie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych. Gdybyśmy popadli w spór, będziemy potrzebować dokumentów, na podstawie których spór ten będziemy rozstrzygać. Na tym właśnie polega ów prawnie uzasadniony interes.

W pozostałych przypadkach, podstawą przetwarzania Twoich danych może być Twoja zgoda. Mówi o tym art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Możesz udzielić mi zgody na przetwarzanie danych w konkretnym celu – np. marketingu, wysyłania wiadomości i ofert w przyszłości. Nie mam w zwyczaju wysyłać Klientom niczego, co nie jest związane ze świadczeniem usług na ich rzecz.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Okres przechowywania danych osobowych

Będę przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia świadczenia usług na Twoją rzecz oraz świadczenia porad prawnych w ramach licencji którą posiadam. Następnie, przez czas, jakiego wymagają ode mnie przepisy prawa oraz przez okres równy przedawnieniu roszczeń. Będzie to trwało nie dłużej, niż 10 lat. Jeśli powierzysz mi swoje dane osobowe na podstawie zgody będę przetwarzać je do czasu, gdy ją odwołasz.

Kto może uzyskać Twoje dane osobowe

Typ odbiorców Twoich danych będzie uzależniony od specyfiki realizowanego na Twoją rzecz zlecenia. Mogą to być: Twój potencjalny lub docelowy kontrahent lub Twój wierzyciel, Twój księgowy, rzeczoznawca majątkowy, biegły rewident, biegły sądowy, geodeta, sądy, urzędy i inne organy oraz osoby z którymi nawiążę kontakt w celu właściwej realizacji zlecenia na Twoją rzecz.

Twoje dane trafią do mojego dostawcy usług IT. Będziemy prowadzić korespondencję elektroniczną, zatem trafi ona na serwer mojego dostawcy usług hostingowych. Wystawiona faktura trafi do mojej księgowej, ona zaś może używać systemu do prowadzenia księgowości. Ja też używam różne systemy i oprogramowanie do analiz biznesowych, analiz finansowych i ekonomicznych, do wystawiania faktur, do zarządzania biurem i kancelarią, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych czy chmur obliczeniowych. Dostawcy tych usług mogą mieć dostęp do Twoich danych. Mają oni wtedy status podmiotu przetwarzającego. Zawieram z nimi stosowne umowy, mają obowiązek zabezpieczyć Twoje dane w sposób zgodny z prawem i przetwarzać Twoje dane jednie w takim zakresie, jaki będzie konieczny do świadczenia przeze mnie na Twoją rzecz zlecenia i na jaki im zezwolę.

Prawo związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeśli takie udzieliłeś
  W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo wycofania zgody
  na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z
  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę
  możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na mój adres korespondencyjny
  lub mailowy.
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzam Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, Masz prawo otrzymania ode mnie Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz następnie przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, żeby ja przesłał Twoje dane do innego administratora. Będę mógł zrobić to jednak tylko wtedy, gdy będzie to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzam na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
 • Prawo wniesienia skargi od organu nadzoru
  W przypadku, gdy stwierdzisz, iż przetwarzam Twoje dane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dobrowolność przekazania danych

Przekazanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Jeśli odmówisz ich podania, nie będę miał możliwości nawiązania z Tobą współpracy i świadczenia na Twoją rzecz usług i porad w ramach moich kompetencji i kwalifikacji zawodowych.